Cher Volontaire, vous êtes sur une ancienne version de notre site web. Cliquez ici pour accéder à notre magnifique nouveau portail


Lich su thanh lap

Posted on 2009-04-16 10:38:45

Vào ngày 24 tháng mười hai năm 2004, vá»›i sá»± giúp đỡ của SJ Pháp, NVDA và Un ETAI  Pour le Việt Nam, SJ Việt Nam Ä‘ã xây dá»±ng dá»± án đầu tiên tại Việt Nam. Các tình nguyện viên sáng lập là  Chị Đỗ Thị Phúc, phó chủ tịch  Câu lạc bá»™ Tình Nguyện Trẻ và Ông Pierre De Hanscutter má»™t tình nguyện viên Liên Hiệp Quốc làm việc tại UNDP Việt Nam.

   Trong tháng sáu năm 2006, Chị Đỗ Thị Phúc Ä‘ã trở thành giám đốc chính thức của tổ chức SJ Việt Nam và Ông Pierre De Hanscutter Ä‘ã trở thành Chủ tịch danh dá»±, là đại diện tại châu Âu. Từ năm 2006, SJ Việt
Nam là thành viên chính thức của NVDA và CCVIS- UNESCO.  

   Trong năm 2008, 3,256 tình nguyện viên Việt Nam Ä‘ã được kết nạp chính thức là thành viên của SJ Việt Nam. Khoảng 420 tình nguyện viên quốc tế tham gia các dá»± án thường xuyên tại Việt
Nam . SJ Việt Nam Ä‘ang trở thành tổ chức trao đổi tình nguyện viên quốc tế  lá»›n nhất tại Việt Nam
.

 

Attention, ceci est la version pour mobile, cliquez ici si vous utilisez un ordinateur classique