Cher Bénévole,nous avons un nouveau site web, cliquez ici pour notre magnifique nouveau portail


Giới thiệu SJ Việt Nam

Posted on 2009-11-11 09:23:31

                    Nhân viên văn phòng SJ Vietnam                                               

Giám Đốc:  

Chị: Đỗ Thị Phúc

Email: phuc@sjvietnam.org

TÆ° vấn kỹ thuật truyền thông:

Ông: De Hanscutter Pierre

Email: pierre@sjvietnam.org

Phụ Trách văn phòng

Chị Cao Thu Trang

Email: info@sjvietnam.org

 Kế toán

Chị : Phạm Thị Thanh Mai

Email: fn@sjvietnam.org

 Phụ trách PR

Anh: Trần Sỹ Sơn

Email: pr@sjvietnam.org              
                                                                                

Phụ trách dá»± án dài hạn:

Chị Quàng Thị Thu Hằng

Chị: Nguyễn Thị Hồng Xoan

Email: ltv@sjvietnam.org

Phụ trách workcamp:

Anh DÆ°Æ¡ng Thế Tùng

Email: workcamp@sjvietnam.org

Phụ trách group-workcamp

            Anh Đỗ Minh Đức

Email: group@sjvietnam.org

Phụ trách SCT:

Chị Lại Thanh Hằng

Email: out@sjvietnam.org

Phụ trách dá»± án Youth House:

Chị Trần Thị Lan

Email: project@sjvietnam.org

Phụ trách dá»± án Bring A Smile:

Anh Nguyá»…n Ngọc Tùng

Email: bringasmile_sj@yahoo.com

                                                                         

Attention, ceci est la version pour mobile, cliquez ici si vous utilisez un ordinateur classique