Cher Bénévole,nous avons un nouveau site web, cliquez ici pour notre magnifique nouveau portail


Các đối tác của chúng tôi

Posted on 2009-04-16 11:00:56

 

CCIVS (Co-ordinating Committee for International Voluntary Service)

CCIVS là tên viết tắt của Ủy ban Ä‘iều phối các hoạt Ä‘á»™ng tình nguyện quốc tế( www.unesco.org/ccivs), được thành lập năm 1948 dÆ°á»›i sá»± bảo trợ của UNESCO.  Sj Vietnam trở thành thành viên chính thức của CCIVS từ năm 2005.

 

NVDA (The Network for Voluntary Development in Asia)

NVDA ( www.nvda-asiapacific.org)là mạng lÆ°á»›i phát triển tình nguyện Châu Á- Thái Bình DÆ°Æ¡ng, được sáng lập bởi 11 tổ chức phi chính phủ từ 11 quốc gia, bao gồm: ACYF - China, BWCA - Bangladesh, FCN – Nepal, IVP - Australia, KNCU - South Korea, KYDO - Cambodia, NICE - Japan, Solidarités Jeunesses - France, UNA - Wales, and VYF – Vietnam.
Sj Vietnam trở thành thành viên chính thức của CCIVS từ năm 2005.

 

YAP ( Youth Action for Peace)

YAP ( www.yap.org) là má»™t phong trào quốc tế, bắt đầu từ năm 1923, vá»›i tiêu chí hoạt Ä‘á»™ng vì công lý, hòa bình và Ä‘oàn kết xã há»™i.


Attention, ceci est la version pour mobile, cliquez ici si vous utilisez un ordinateur classique