Cher Volontaire, vous êtes sur une ancienne version de notre site web. Cliquez ici pour accéder à notre magnifique nouveau portail


tuyen tinh nguyen vien

Posted on 2009-10-21 10:07:18 by Son PR

 

Tuyển tình nguyện viên tham gia

chÆ°Æ¡ng trình “Gây quỹ cho dá»± án Ngôi nhà tuổi trẻ cho trẻ em thiệt thòi”

Ngôi nhà  tuổi trẻ là trung tâm giáo dục không chính thức cho người tàn tật, trẻ em đường phố và người nghèo. Tổ chức SJ Vietnam thá»±c hiện dá»± án ““Gây quỹ cho dá»± án Ngôi nhà tuổi trẻ cho trẻ em thiệt thòi” dành cho các em có mong muốn và nhu cầu học tập và giao tiếp vá»›i người nười ngoài.

Địa Ä‘iểm : Ngôi nhà tuổi trẻ cho trẻ em thiệt thòi

16 An Xá  – Phúc Xá – Long Biên – Hà Ná»™i

Đội ngÅ© giáo viên : Các bạn tình nguyện viên nÆ°á»›c ngoài

Thời gian : thứ bẩy, chủ nhật và các buổi tối trong tuần

Chúng tôi mong muốn sá»± Ã„‘óng góp của các bạn tình nguyện Việt Nam để cùng chúng tôi bàn luận và Ã„‘Æ°a ra kế  hoạch để thá»±c hiện chÆ°Æ¡ng trình này.

Các bạn có thể Ã„‘ăng kí tham gia vá»›i SJ Vietnam qua hòm thÆ°: info@sjvietnam.org vá»›i tiêu đề  “Tham gia chÆ°Æ¡ng trình gây quỹ cho dá»± án Youth House”

...................................................................................................................

CALL FOR VOLUNTEERS TO WRITE FINANCIAL PROJECTS  
 

SJ Vietnam prepares to write financial projects including:

  1. Proposals Invited for Marketplace on Innovative Financial Solutions for Development
  2. Grants for Increase Access to Financial Services

The projects focus on activities to propose financial ideas in order to

Details of the projects will be available when you are accepted. Now we call for an enthusiastic and conscientious team to work with us to investigate the center as well as write a project with creative financial solutions.  

Deadline of application is 30, October, 2009. 

If you want to apply or have any question, contact us via email: out@sjvietnam.org

Or via phone:    046.287.2829    

 

Attention, ceci est la version pour mobile, cliquez ici si vous utilisez un ordinateur classique